Üksikisikutele suunatud PREP-paarisuhtekoolitus “Minu suhe on minu kätes” (WMR)

Turvalisi paarisuhteoskusi (sh turvalist vanemlust ja kärgpere loomist) käsitlev baasõpe nii naistele kui meestele (sobib ka madala või keskmise reaktiivsusega paaridele või lähisuhtevägivalla ohvritele). Kestus 16-19 h. Maksumus 250 €/in. Teenusel osalemine omal algatusel, spetsialisti soovitusel või suunamisel (sh prokuratuuri poolt esmase toimepaneku korral).

Välja töötatud USAs.
Konfliktsed lahkuminekud ja lahutused ning sellest tulenevad emotsionaalsed pinged mõjutavad inimese igapäevast emotsionaalset ning sotsiaalset toimetulekut olulisel määral. Lahkuminek mõjutab inimese tugivõrgustikku, eluaseme ja kuludega seonduvat ning lastega seonduvate kohustuste osakaalu.
Ekspartnerid (kes on endiselt lapsevanemad) vajavad samuti võimalust uute suhteoskuste õppeks, mis toetab lapsevanemate teadlikkust lastele turvalise elukeskkonna loomiselt ning aitab vältida destruktiivsete suhtemustrite kordumist uues loodavas paarisuhtes.
Juhul, kui üksikvanema või üksinda last kasvatava vanema staatus ei ole olnud inimese esialgne teadlik valik, võib laste turvatundele ja emotsionaalsele heaolule osutuda väljakutseks ka kuulumine üksikvanemaga leibkonda.
Kui PREP-paarisuhtekoolitus (PREP) uurib ja aitab paaridel mõista ja hallata rohkem parterite vahelist ja vastastikkust mõju nende paarisuhtedünaamikale, siis WMR suunab fookuse igaühe isiklikule panusele paarisuhte düsfunktsionaalsuse osas, sh lahkumineku korral ja uue, kärgpere ülesehitamisel.
PREP-programmid on ühed vähestest paarisuhtehariduslikest programmidest, mille kohta läbi viidud erinevad uurimused kinnitavad, et programmide tulemusena väheneb lähisuhtevägivald.

Käsitletavad teemad:

 • Turvalisus suhtes
 • Riskifaktorid suhtes
 • Ootused
 • Erinevused ja nendega toimetulek
 • Ohumärgid suhtlemises ja ohtlikud suhtemustrid
 • Hea suhtlemise alustalad: kõneleja-kuulaja tehnika
 • Varjatud teemad ja peidetud probleemid
 • Andestamine
 • Raskustega toimetulek ja teineteise toetamine
 • Päritoluperekonna suhtemustrite teadvustamine
 • Isiksuseomaduste teadvustamine
 • Teadlike ostuste tegemine suhte erinevates faasides
 • Suhtevisooni ülesehitamine
Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

Within My Reach väljaandja on PREP for Individuals. Autoriõigusega kaitstud 2005, 2008, kõik õigused reserveeritud. Autoriteks on: Marline Pearson Scott M. Stanley Galena K. Rhoades

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

2005 ja 2008

Mitmes riigis teenust osutatakse?

PREP programme pakutakse rohkem kui 52 riigis. Reeglina põhi PREP-paarisuhtekoolitused ja selle kõrval ka edasiarendatud programmid. Konkreetse programmi kohta andmed puuduvad.

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

SA Väärtustades Elu

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

SA Väärtustades Elu

Kes turundab?

SA Väärtustades Elu

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

2014

Kui palju on teenuseosutajaid?

40 vastava väljaõppe läbinud koolitajat-programmijuhti

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

Üle 2000 inimese

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

725 inimest

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020

Programmi maht

Vähemalt 21 akadeemilist tundi/16 tundi (või 19 tundi sõltuvalt koolitajatest, koolituse pikkus ei muuda koolituse hinda, sh auditoorset tööd 9 akadeemilist tundi, praktilist tööd koolituskeskkonnas 6

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Teaduspõhisuse tõendus

PREP-programmid on teaduspõhised: Programmi metoodika ja materjal toetuval mahukale läbitöötatud teooriale ja laialdastele empiiriliste teadusuuringute tulemustele. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0

Kas teenus on tõenduspõhine?

Jah

Tõenduspõhisuse tõendus

PREP-programmid on tõenduspõhised: see tähendab seda, et erinevate sekkumiste versioone, aspekte ja lähenemisviise on testitud rangete hindamismetoodikate kaudu, paljude aastate jooksul, erinevate uur

Kas toimub teenuse arendus?

Jah

Teenuse arenduse selgitus

Programme täiustatakse regulaarselt, tuginedes üha laienevatele teaduspõhistele sekkumistele ja kogemustele, võttes arvesse kogu maailmas igapäevaselt ilmuvaid uuriguid suhete, perede ja perede allsüs

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Paarisuhte teemast huvitatud inimesed, sh lahutavad, lahkuläinud, kärgperet loovad jne; paarisuhteterapeudid, pereterapeudid, nõustajad, psühhoterapeudid, perelepitajad, lastekaitse spetsialistid.

Programmide rakendamise mõju sihtgrupile

PREP on üks vähestest suhtehariduslikest programmidest, mille kohta läbi viidud erinevad uurimused kinnitavad, et programmi tulemusena väheneb abielulahutuste arv ja suureneb suhtestabiilsus, väheneb

Programmi eeldatav mõju

Koolituse läbinu: loob turvalise vundamendi paarisuhtele, märkab suhtlemise ohumärke oma suhtes, analüüsib riskifaktoreid suhtes, analüüsib päritoluperekonna mineviku mõju, praktiseerib kõneleja kuula

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Jah

Viide Eestis läbiviidud mõju-uuringutele

PREP üksikisikute koolituse mõju-uuring 2019 – 2010, mis viidi läbi Eestis Rakenduspsühholoogia Instituudiga (Ken Konstaabel) https://prep.ee/wp-content/uploads/2020/04/Mõju-uuring-2020.pdf

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Osalejatel palutakse täita enne ja pärast tagasiside küsimustik, hinnatakse muutust.

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Küsitakse programmi puudutavaid sisulisi küsimusi, haoiakuid, teadmisi, oskuseid programmis käsitletavate teemade osas, hinnatakse muutust. Võimalik on hinnata ka koolitajate materjalitundmist, turval

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

u 96%

Edasisoovitusindeks teenusele?

Läbi aastate on olnud 9-9,5 10 palli süsteemis, viimase kahe aasta jooksul ei ole me küsinud tagasisides edasisoovitust programmile, vaid koolitajatele, mis on hinnaguliselt 9,5

Teenusele suunajad ja soovitajad

Peamiselt pöördub sihtrühm koolitusele programmi läbinud inimeste edasisoovitusel. Aga teenusele on suunatud ka lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate, prokuröride, perearstide, õpetajate, terapeutide, ohv

Väljaõppe maht?

Vajalik on eelnev programmi läbimine. Koolitajate väljaõpe sisaldab: 16 h koolitajate väljaõpet + 80 h iseseisvat tööd; 32 h praktika läbiviimist + 40 h iseseisvat tööd; 16 h supervisiooni. Kokku 184

Kes võivad programmi läbi viia?

WMR-koolitajate koolituse läbinud spetsialistid, kellel on eelnev koolituskogemus ja sobiv erialane taust ning kogemus, soovitavalt töös perede ja paaridega.

Koduleht

https://www.prep.ee

Facebook

https://www.facebook.com/groups/283648669620, https://www.facebook.com/profile.php?id=100058858584200, https://www.facebook.com/SA-Vrtustades-Elu-108955532466982/

Avalikud suuremad üritused viimase kahe aasta jooksul

Emadepäeva konverents 2021 „Ema, palun aita mind“ https://save.ee/emadepaeva-konverents-2021-ema-palun-aita-mind/, Emadepäeva veebikonverents 2020 "Viimane õnnelik suhe" https://save.ee/emadepaeva-veebikonverents-2020-viimane-onnelik-suhe/, Emadepäevale pühendatud konverents 2022 "Ema ja laps" https://save.ee, Isadepäeva konverents 2020 „Mis mõte on abielluda?“ https://save.ee/isadepaeva-konverents-2020-mis-mote-on-abielluda-3/, Isadepäeva konverents 2021 "Kuidas jääda abielus õnnelikuks?" https://save.ee/isadepaeva-konverents-kuidas-jaada-abielus-onnelikuks/, SA Väärtustades Elu (Hannes Hermaküla, Karmen Maikalu, Matti Orav) osalemine Vaime tervise messil 2021 ettekandega PREP – õnnelikumad suhted, õnnelikumad pered: https://www.youtube.com/watch?fbclid=Iw, Võrdse vanemluse konverents "Lapsele vanemad" 19.11.2021 Kaia Kapsta-Forrester esines ettekandega: “Käitumismustrite muutmine võrdse(ma) vanemluse suunas”

Olulised meediakajastused

Olulised artiklid on leitavad siit: https://www.facebook.com/SA-Väärtustades-Elu-108955532466982, Valik temaatilisi artikleid (lisaks teistele SA Väärtustades Elu poolt kaetud teemadele: https://save.ee/kategooria/uudised/

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Jah

Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda?

Kuni 2022 oli olemas võimekus pakkuda keskmiselt 4 gruppi kuus. Hetkel prognoosime kuni 5 koolitusgruppi 2022 a. II PA. Sihtrühm ei ole veel harjunud ideega, et peavad ise kandma koolitusel osalemise

Teenuse osutamise keeled

eesti, vene

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

250 € (500€ paar)

Teenuse senine rahastus

EV Sotsiaalministeerium, Eesti Kirikute Nõukogu

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

2022 a. katkes suuremahuline teenuse riigipoolne rahastus. Rahastus jätkub vähesel määral Eesti Kirikute Nõukogu toel 2022. a.

Sihtgrupp

kasupered, kooliõpilased ja elluastuvad noored, kes vajavad oskusi ja teadmisi turvaliste suhete ülesehitamisest, lähisuhtevägivalla ohvrid, vägivalda kasutanud inimesed jne, lahkuläinud pered, lahkuminevad pered, lapseootel pered, lapsi soovivad pered, lasterikkad pered, paarid, kes soovivad oma paarisuhet tugevdada, teismeliste lastega pered, traumakogemustega või traumeeritud peredes kasvanud või kasvavad lapsed või täiskasvanud, üksikisikud ja paarid, kes soovivad luua turvalisemaid peresuhteid, sh võrreldes nende eelmiste suhete või päritolu-perega, väikelastega pered

Edastusviis

grupipõhine, paaripõhine, perepõhine, ruumipõhine, veebipõhine