Kodu ja argielu

Materjal perekonnaõpetuse tunniks


Õpitulemused


Kursuse lõpus õpilane:
 • mõistab kodu kui turvalise elukeskkonna mõju inimese ja tema lähisuhete arengule;
 • teab ning oskab näha võimalusi pereliikmete vajaduste ja väärtustega arvestamiseks ning vastastikuseks toetuseks ja abiks;
 • mõistab pereliikmete rollide ning rollinõuete kokkuleppelisust ja paindlikkust ning nende mõju peresuhetele;
 • rakendab õpisituatsioonis tõhusaid lahkhelide lahendamise viise peres;
 • teab tegureid, mis mõjutavad pereliikmete füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset tervist, ning oskab hinnata tervise säilitamist tervisliku eluviisi kaudu;
 • analüüsib, kuidas mõjutab sõltuvus erinevatest ainetest või tegevustest peresuhteid, ning mõistab kaassõltuvuse olemust;
 • analüüsib lahkumineku ja lahutuse põhjusi ning tagajärgi;
 • selgitab leina olemust ning oskab kirjeldada leinast ülesaamise võimalusi;
 • väärtustab perekonnasuhete säilimist ja perekonda.
Seos riikliku õppekavaga
Õppesisu:
 • Suhtlemine peres
 • Lahkhelid peres ning nende lahendamise võimalused
 • Terviseriskid ning nende ennetamine üksikisiku, perekonna ja kogukonna tasandil
 • Lahkuminek ja lahutus
 • Lein ja toimetulek sellega