Perekonna majanduselu ja õigusaktid

Materjal perekonnaõpetuse tunniks


Õpitulemused


Kursuse lõpus õpilane:
  • mõistab perekonna eelarve planeerimise ja kulutuse analüüsimise vajalikkust;
  • mõistab iga pereliikme õigust oma ajale, ruumile ja materiaalsetele kulutustele, arvestades teisi;
  • teab põhilisi pereelu ja laste elu reguleerivad seadusi.
Seos riikliku õppekavaga
Õppesisu:
  • Pere eelarve ja materiaalsed ressursid peres.
  • Abielu ning laste elu reguleerivad seadused.

Võimalik õppemeetod #1


Ülesanne: 4 kohtujuhtumit lahendamiseks

Õpilased jagunevad rühmadesse. Oluline on iga juhtumi puhul silmas pidada, et juhtumit loetakse tähelepanelikult ning püütakse ülesannet lahendada selles oleva info põhjal, lähtudes täpselt seal olevast infost – midagi ei oletata ega laiendata.

Rühmatööd saab läbi viia mitut moodi:

  1. probleemilahendus rühmades, kus leitakse lahendus arutelu teel ning pärast tehakse kokkuvõte;
  2. probleemilahendus rühmades, kus leitakse lahendus arutelu teel ning pärast arutelu võib juhtumi lahendus läbi mängida, näiteks rollimänguna „Kohtus“ või raadiosaate „Juristi nõuandeminutid“.

Kohtujuhtumite kommenteeritud lahendused

Juhtumite lahendamiseks on oluline teada, mida öeldakse seadustes.