Abielu

Materjal perekonnaõpetuse tunniks


Õpitulemused


Kursuse lõpus õpilane:
 1. analüüsib registreeritud ja vabaabielu võimalikke eeliseid ning puudusi;
 2. teab abieluga seonduvate tavade ja kommete tugevdavat ning toetavat mõju inimsuhetele;
 3. mõistab lähedase sotsiaalse võrgustiku tähtsust abielu toetava süsteemina;
 4. kirjeldab abieluperioode ning mõistab tegureid, mis mõjutavad abieluga rahulolu;
 5. teab abielusuhtest tulenevaid õigusi ja kohustusi.
Seos riikliku õppekavaga
Õppesisu:
 • Abielu: registreeritud abielu ja vabaabielu
 • Abielu, tavad ja kombed
 • Abielu toetav lähedane sotsiaalne võrgustik
 • Abieluline kohanemine
 • Abielu perioodid
 • Abielulise rahulolu muutused kooselu jooksul
 • Abielusuhtest tulenevad õigused ja kohustused

Sisuline sissejuhatus


Sissejuhatav arutelu. Kõik kultuurid tegelevad ühel või teisel näol abieluga. Miks see on inimestele oluline? Milline tähendus antakse abielule erinevates kultuurides? Kuidas see on muutunud läbi ajaloo? Millised kombed ja rituaalid on abieluga seotud?

Ülesanne: Õpilased arutlevad küsimuste üle.

 • Kuidas on Eestis abielu tähendus muutunud ajaloos?
 • Mis tähendus oli abielul nõukogude ajal?
 • Mis tähendus oli abielul  Eestis 20. saj alguses? Veel mõni sajand tagasi (ellujäämiseks vajalik, sotsiaalhoolekannet ei olnud)?
 • Kuidas on muutunud abielu sõlmimine?

Esitlus:

Võimalik õppemeetod #1


Ülesanne: Kooseluvormide teemat käsitletakse maailmakohviku formaadis.

Õpetaja paneb kolm suurt paberit laudadele ja jagab õpilased kolmeks grupiks. Ühel paberil on pealkiri seaduslik abielu, teisel seaduslik kooselu, kolmandal vaba kooselu.

Rühmad käivad iga paberi juures ja kirjutavad, mis on selle variandi eelised mehe, naise ja lapse vaatenurgast. Iga laua juures kulub 7-10 minutit, mille järel liigutakse edasi ja täiendatakse eelmise grupi kirjutatut. Lõpuks teevad õpilased esitluse ja selgitavad, miks mingisugust kooseluvormi valida.

Võimalik õppemeetod #2


Ülesanne: Kirjeldada, milline võiks olla sinu unelmate abiellumise rituaal

Nt abiellutakse mere kaldal, mäe tipus, kesköösel tähendusrikkas kohas, kirikus, rabas vmt. Kas antakse teineteisele tõotusi, loetakse luuletusi, lauldakse…?

Võimalik õppemeetod #3


Ülesanne: Klass korraldab mängupulmad.

Õpilased jagavad omavahel rollid – pruutpaar, ämmad-äiad, pruutneitsid ja peiupoisid, paaripanija, pulmaisa/ema, pulma autojuht, fotograaf, videograaf, muusikud jne. Planeeritakse pulmatseremoonia kooli aulas. Õpilased kaunistavad aulat ja viivad läbi laulatuse tseremoonia. Pärast laulatust toimub pulmapidu, kus mängitakse pulmamänge. Kui klassis on piisavalt autojuhte, siis võib sõita ka pulmarongis.

Võimalik õppemeetod #4


Ülesanne: Õpilased uurivad oma vanematelt ja vanavanematelt, mida nad loevad oma kooselu alguseks. Palutakse vanematel ja vanavanematel  rääkida oma abiellumisest / kooselu algusest. Vaadatakse koos oma vanemate ja vanavanemate pulmapilte

Esitlus: Talvi ja Allani armastuse lugu

Võimalik õppemeetod #5


Arutelu klassiga:

 • Millised on inimeste ootused abielule?
 • Miks üldse abiellutakse?
 • Mis on tänapäeval abielu tähendus?

Esitlus:

(Uurida jooniseid. Millele abielu rajada?)

Võimalik õppemeetod #6


Ülesanne: Pulmaeelarve koostamine.

Õpilased otsivad Youtube’ist pulmavideoid. Pulmavideotest on võimalik näha, milliseid kulusid pulmades ette tuleb. Koduse ülesandena koostatakse grupitööna teoreetiline pulmaeelarve.

Õpetaja võib anda ette rahasumma, mille piiresse peab pulma eelarve jääma. Teine võimalus on anda õpilastele ülesandeks korraldada võimalikult soodne pulm.

Õpilased peavad ise otsima tegelikke pulma organiseerijad internetist, ja selle info põhjal koostama eelarve. Selle ülesande juures võib mina detailideni, lasta otsida reaalseid hindu, arvestada inimeste arvu jm. Võib lisada ka ülesande, milles peab leidma, kust ja kuidas vajalik summa kokku saadakse.

Võimalik õppemeetod #7


Külaline tunnis: Kutsuda tundi jurist, kes räägib varasuhetest ja perekonnaseadusest tulenevatest kohustustest / õigustest erinevate kooseluvormide puhul. (Nt naiste tugikeskuste juristid, tugikeskused on olemas igas maakonnas.)

Video: Advokaatide abielukool (Mida peaksid paarid teadma, kui otsustavad koos vara soetada)

Võimalik õppemeetod #8


Abielu faasid

1. Romantiline/Fantaasia

See on faas, kus sa võid just praegu oma suhtes olla. Me nimetame seda takja faasiks. Te ehitate oma romantilise suhte vundamenti, väljendate teineteise suhtes hoolivust. Te tunnete, et kuulute kokku.

2. Reaalsus

Astute veidi tagasi. Sa hakkad osast fantaasiast lahti laskma ja liigud reaalsuse poole. Te hakkate üksteist uuel moel nägema ja arendate üksteisega suhtlemise uusi mustreid. Võite märgata oma ootustes erinevusi ja püüate sellega kohaneda. Lapsevanemaks saamine lisab teie suhtesse uusi rolle. Sa pole nüüd mitte ainult abikaasa, vaid ka lapsevanem; sa oled nüüd isa/ema.

3. Võimuvõitlus

Mõlemad pooled hakkavad abielus iseseisvust otsima. Teil on oma vajadused, mida soovite täita. Saate üksteise kohta veelgi rohkem teada. Selles etapis vaatate uuesti üle oma isiklikud piirid, kuid peaksite julgustama ka oma partnerit sedasama tegema.

4. Enese ja iseseisvuse leidmine

Saades iseseisvamaks, olete te nüüd valmis oma partneriga ühendust taaslooma ja tooma seeläbi suhtesse rohkem rahulolu. Oluline oskus selles faasis on oma tunnete ja mõtete läbitöötamine ja oma partneriga turvaline suhtlemine,  pakkudes vastastikku tuge ja abi.

5. Leppimine

Toimiv paarisuhe muudab teie ühise elu õnnelikumaks. Omate üksteise suhtes realistlikke ootusi. Õpite aktsepteerima teineteise puudusi, märgates ja tunnustades teineteise tugevusi.

6. Vastastikune austus ja armastus

Te tunnete rõõmu omavahelistest erinevustes ja iseolemisest, tundes samas suur ühtekuuluvust. See tekitab tahetud ja vastuvõetud olemise tunde.

Suhes olla on kerge  ja see võib olla teie mõlema jaoks suure isikliku kasvu aeg.

Võimalik õppemeetod #9


Ülesanne: Lasta õpilastel koduse ülesandena uurida, millised on erinevates kultuurides

 • suhte alustamise tavad
 • ootused abielueelsele suhtlemisele
 • ootused abielule
 • mehe ja naise roll peres

Hiljem võib õpilastega arutada, millised võivad olla raskused erinevatest kultuuridest inimeste abieludes.

Võib kutsuda tundi esinema mõne naiste tugikeskuse töötaja, kellel on kogemusi probleemsetest kultuuriülestest abieludest.

Esitlus:

Lisamaterjalid


Videod: SAVE konverentsidelt