Sellelt lehelt leiate materjalid, mis valmisid aastatel 2020-2022 projekti “Lasterikast Eestit toetavate ja perede heaolu tagavate teenuste koostööpakkumine“  toel.

Projekti juhtis Sihtasutus Väärtustades Elu.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ülesandeks projektis oli sisendi andmine inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse ainekavade täiendamiseks, vajalike õppe ja metoodiliste materjalide väljatöötamine ja õpetajate koolitamine.

Miks me selle projekti algatasime?

Peredega töötavate nõustajate praktikas on järjest sagedamini ilmnemas tõsiasi, et paljudel noortel puuduvad valmisolek ja oskused püsivaks, partnerit toetavaks ja positiivseks paarisuhteks ning pereeluks, sest neil pole olnud oma päritoluperega või lähiringkonnas selleks sobivaid eeskujusid. Väga paljud noored, kes on pärit katkistest peredest, võtavad vastavad suhtemustrid kaasa ka oma paari- ja peresuhetesse.

Ettekujutus ideaalsest pereelust on noortel sageli omandatud läbi pealiskaudse massikultuuri. Igapäevaelu probleemidega kokku puutudes valitakse paarisuhte säilitamise ja selle nimel töötamise asemel pigem suhtest põgenemine ja asutakse otsima uut, eelmises paremat partnerit. Või siis pettutakse ja lükatakse püsisuhete arendamise ja pereloomise plaanid edasi kaugesse tulevikku, keskendudes olevikus eneseteostuseks muude viiside otsimisele.

See võib ka Eestis peagi kaasa tuua üksilduse kui tõsise sotsiaalse probleemi massilise leviku, millega seisavad silmitsi juba paljud arenenud riigid, rääkimata negatiivsest mõjust sündimusele. Selliste negatiivsete suundumuste ennetamise üheks võimaluseks on turvalistele paari- ja peresuhetele suurema tähelepanu pööramine üldhariduskoolide õppekavades, millega jõuame enamiku noorteni.

Tegevõpetajate küsitlemisel selgus, et nii inimeseõpetuse kui perekonnaõpetuse puhul olid väga teretulnud uued suhteoskusi arendavad ja õpilasi aktiivselt kaasavad õppe- ja metoodilised materjalid, mille loomises lööksid kaasa praktiseerivad perenõustajad ja – terapeudid. Lisaks uutele õppematerjalidele soovisid õpetajad kindlasti saada ka praktilisi täiendkoolitusi pere- ja paarisuhte teemade käsitlemiseks klassis.

Projekti raames välja töötatud materjalid on suunatud õpetajatele perekonnaõpetuse tundide läbiviimiseks.

Tegemist on praktiliste ideede ja soovitustega, mis on suures osas koostajate poolt ka tundides läbi proovitud.

Näeme inimeseõpetuse ja perekonnaõpetuse tundides vajadust leida rohkem ruumi suhtlusoskuste arendamiseks. Peame väga oluliseks korraldada klassis arutelusid, et arendada õpilaste oskusi ja julgust suuliseks eneseväljenduseks suhete ning tunnete teemadel. Seetõttu ei ole me koostanud ka tavapäraseid töölehti vm kirjalikke materjale.

Kogu valminud materjal lähtub praegu kehtivast gümnaasiumi perekonaõpetuse ainekavast. Võrreldes ainekava kaheksa alajaotusega oleme jaganud materjali kuude ossa – perekond, püsisuhe, abielu, laps, kodu ja argielu, majanduselu.
Iga alajaotuse juures on toodud ära ainekava vastava osa õpitulemused ja õppesisu.
Materjalide koostamisel ei seadnud me eesmärgiks katta võrdselt kõiki teemasid ja kogu õppesisu, sest väga palju häid materjale on juba erinevatest allikatest kättesaadav.
Keskendusime neile teemadele, mida meie hinnangul on seni vähem käsitletud.

Projekti käigus kogutud õpetajate tagasisidest selgus, et nii põhikooli inimeseõpetuse ainekava kui gümnaasiumi perekonnaõpetuse on piisavalt paindlik ja võimaldab kõiki olulisi teemasid käsitleda. Puudu jääb aga ajast, 35 ainetundi on perekonnaõpetuse kogu vajaliku sisu käsitlemiseks selgelt ebapiisav maht.

Ehkki materjalid lähtuvad gümnaasiumi perekonnaõpetuse ainekavast, on mitmed soovitused ja ülesanded kasutatavad ka põhikooli vanema astme inimeseõpetuse tundides.

Soovime kõigile õpetajatele julgust ja loomingulisust perekonnaõpetuse tundide sisustamisel!

Usume, et see on üks kõige olulisemaid õppeaineid, nagu on öelnud kursuse lõpus paljud meie õpilased.

Koostajad:
Karmen Maikalu
Evelin Tiiter
Talvi Helde
Samuel Axel Maikalu
Kaia Kapsta-Forrester
Eha Reitelmann
Ena Soodla