Sekkumisprogramm “Hoolivad isad: turvalisem elu lastele”

Pereliikmeid väärkohelnud või kõrge riskiga isadele suunatud programm, millesse kaasatakse juhtumikorralduse käigus emasid.
Kestus 17 nädalat + individuaaltöö.
Maksumus 680-950 €/in.

Teenusele suunatakse (sh prokuratuuri poolt), võimalus liituda spetsialisti soovitusel või omal algatusel.

Keskmes on lapse turvalisuse ja heaolu tagamine. Eesmärk on toetada lapsi ja naisi läbi isadepoolse vastutuse võtmise oma vägivaldse käitumise eest. Programm töötati välja Kanadas koostöös Toronto Ülikooli ja sotsiaal-, justiits- ja meditsiinivaldkonna ekspertidega.

Programmil on kolm osa:

  1. 17-nädalat kestvad, parimatel praktikatel tuginevad standardiseeritud grupikohtumised isadele;
  2. süsteemne kontakt emadega, tagamaks nende turvalisus;
  3. jooksev koostöö (sh ühine juhtumikorraldus) suunajaga (lastekaitsetöötaja/ kriminaalhooldaja), ning vastavalt vajadusele teiste perega seotud spetsialistidega.

Programmis osalemise eesmärk on aidata isal mõista lapsepõlve mõju iseenda käitumisele; lõpetada last kahjustavate vanemlusstrateegiate kasutamine; tunda ära hoiakuid, uskumused ja käitumisviisid, mis halvendavad lapse ja isa suhet; mõista perevägivalla ja lapse väärkohtlemise mõju lapse arengule.
Programmi tugevuseks on asjaolu, et see keskendub vägivaldsetele meestele läbi isa rolli ning vanemliku vastutuse ning käsitleb selle kaudu ka vägivaldsest käitumismustrist loobumist. Selle eesmärk on lastele (ja nende emale) turvalisema tuleviku loomine suhtlemisel oma isaga, olenemata sellest, kas isa elab perega koos või mitte. Programm „Hoolivad isad” tegelebki ühelt poolt nii seniste peresuhete parandamisega kui tulevase lähisuhtevägivalla ennetamisega.
Programmi suunamise põhjused/vajadused: vanemlik stress, emotsionaalne eemalolek (lapsele kauge ja kättesaamatu), puudulikud vanemlikud oskused, lapse väärkohtlemine (s. h halvustamine, kõrged ootused), vanemakeskne vanemlus ja halvad suhted lapse emaga.

Kategooria:
Lisa võrdlusse
Sihtgrupp

kasupered, lähisuhtevägivalla ohvrid, vägivalda kasutanud inimesed jne, lahkuläinud pered, lahkuminevad pered, lapseootel pered, lasterikkad pered, teismeliste lastega pered, traumakogemustega või traumeeritud peredes kasvanud või kasvavad lapsed või täiskasvanud, väikelastega pered

Teenuse/programmi väljatöötaja

Changing Ways (https://www.changingways.on.ca/); Caring Dads (https://caringdads.org/)

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

2001

Mitmes riigis teenust osutatakse?

10 riigis (Kanada, Ameerika, Austraalia, Inglismaa, Eesti, Läti, Saksamaa, Sloveenia, Holland, Rootsi)

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

MTÜ VAITER

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

MTÜ VAITER

Kes turundab?

MTÜ VAITER

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

2019

Kui palju on teenuseosutajaid?

20 vastava väljaõppe läbinud grupijuhti

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

70 isa (kes läbisid programmi täies mahus), 176 last

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

70 isa (kes läbisid programmi täies mahus), 176 last

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020, Vägivallaennetuse kokkulepe 2021-2025

Koduleht

https://www.vaiter.ee/

Facebook

https://www.facebook.com/vaiter.eesti/

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Kas teenus on tõenduspõhine?

Programmi rakendamine omab piisavalt tõendust

Programmi maht

17 grupikohtumist (iga nädal kaks tundi), millele lisanduvad 3-5 individuaalset kohtumist enne ja peale grupikohtumisi

Teaduspõhisuse tõendus

Programmis käsitletud teemad põhinevad mitmetel teaduslikel teooriatel: traumateadlik lähenemine, kognitiiv-käitumuslik (mõtted, tunded, käitumine) lähenemine, sotsiaalse õppimise teooria, lapse areng

Tõenduspõhisuse tõendus

Programmi rakendamise mõju osas on tehtud mitmeid sõltumatuid uuringuid. Mõned näited: 2012, Intervention for maltreating fathers: Statistically and clinically significant change: https://www.scienced

Kas toimub teenuse arendus?

Jah

Teenuse arenduse selgitus

Programmi omanike poolt toimub pidev teenuse arendus kaasates selleks nii teadlasi, valdkonna eksperte ja rakendajaid. Tulemused laetakse üles portaali Pro Portal, millele on ligipääas üle maailma teg

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Isad, kes on füüsiliselt või emotsionaalselt väärkohelnud oma lapsi või laste ema või kelle puhul on kõrge risk, et selline väärkohtlemine võib aset leida.

Programmide rakendamise mõju sihtgrupile

Sõltumatud hindamised on näidanud programmi “Hoolivad isad” positiivset mõju Kanadas, Ühendkuningriigis, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides. Uuringud on näidanud järgmisi tulemusi: isade stressi, ü

Programmi eeldatav mõju

Kõikide pereliikmete turvalisus ja toimetulek

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Ei

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Osalejate tagsiside jaoks on programmi poolt ette antud tagasiside küsimustikud, mida täidetakse vahetult peale programmi lõppu anonüümselt kas käsikirjaliselt või elektrooniliselt. Peale programmi lä

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Küsitakse tagasisidet programmi, grupijuhtide ja muutuste kohta ning kogutakse ettepanekuid programmi parendamiseks ja gruppide korralduse osas.

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

96%

Edasisoovitusindeks teenusele?

Hinnanguliselt 9,5 (10 palli skaalal), põhineb tagasisideküsitlustel

Teenusele suunajad ja soovitajad

Lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, prokurörid, kriminaalhooldusametnikud, perearstid, õpetajad, terapaudid, ohvriabi, pereliikmed, programmi läbinud inimesed

Väljaõppe maht?

16 tundi, millele järgnevad peale paari grupi läbiviimist kliinised (neli) supervisioonid programmi omanike poolt. Peale praktikat ja kliinilisi supervisioone väljastatakse grupijuhile litsents.

Kes võivad programmi läbi viia?

Vastava väljaõppe läbinud spetsialistid, kõrgharidus ja eelnev nõustamis- ja koolituskogemus, kogemused ja teadmised töös vägivallatsejatega

Avalikud suuremad üritused viimase kahe aasta jooksul

22.04.2020 toimus veebikoolitus grupijuhtidele ja võrgustikutöötajatele “Riskide hindamine” isade suunamisel ja vastu võtmisel programmi “Hoolivad isad”. Koolitajad: Programmi mentor ja koolitajate ko, 26. november 2021 rahvusvaheline konverents "Teadmised tagavad turvalisuse: räägime lähisuhtevägivallast". Ettekanded on järelvaadatavad veebis: https://www.onlineexpo.com/ee/teadmised-tagavad-turvali, 5.05-30.06.2020 Miessakit Ry poolt läbiviidud täiendkoolitus ja kogemuste vahetamine "Töö vägivalda kasutanud meestega". Teemad: Riskide hindamine. Ülevaade erinevatest programmidest. Lastekaitse, hoo, 8. oktoober 2021 rahvusvaheline konverents "Tahan olla hooliv isa", mis toimus samaaegselt Eestis, Lätis ja Sloveenias. Ettekanded on järelvaadatavad veebis: https://www.onlineexpo.com/ee/konverents-t, 8.09.2020 toimus koolitus „Vägivaldse käitumisega inimene – kas alati ka psüühikahäire diagnoosiga?“. Koolitaja psühhiaater Raine Pilli.

Olulised meediakajastused

Ajakiri “Märka last” 2020, 01.06.2020, Sigrid Petoffer, „Hoolivad isad annab isale hääle“, Ajakiri Sotsiaaltöö, 25.02.2022, "Ohvrirolli võib kergesti kinni jääda", https://www.tai.ee/et/sotsiaaltoo/sigrid-petoffer-ohvrirolli-voib-kergesti-kinni-jaada, Informatsioon programmi „Hoolivad isad“ kohta on leitav: MTÜ VAITER kodulehel, tarkvanem.ee ja kriminaalpolitiika.ee., Lastekaitse Liidu konverents „Meheks sünnitakse. Isaks kasvatakse“, 27.11.2020 Sigrid Petofferi ettekanne „Kuidas ma saan olla hooliv isa, kui ma seda ei oska“, MTÜ VAITER blogi, 30.04.2020, Sigrid Petoffer, Riskide hindamine programmis „Hoolivad isad“, MTÜ VAITER blogi, 9.04.2020, Sigrid Petoffer, Isade toimetulekust COVID-19 ajal, Naisteleht, 12.08.2020, Keete Janter, „Saviteraapia aitab iseennast paremini mõista“, Naisteleht, 4.11.2020, Ene Ahas, „Hoolivate isade programm aitab katkiseid suhteid siluda“, Perejakodu.delfi.ee, 7.07.2021, "Pole võimalik olla ühtaegu hea isa ja vägivaldne partner, kes ütleb, et lapse ema võiks ennast põlema panna"., Pereraadio: vaimse tervise podcast, 14. mai 2021. #17 Räägime vägivallast lähisuhetes. Saatejuht Mari-Liis Lill, külalised Tiia Tarm, Märt Ojamaa., Virumaa Teataja, 3.07.2020, Marko Pomerants, Vanglasse mineku asemel hoolivaks isaks.

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Jah

Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda?

0-6 kuud

Teenuse osutamise keeled

eesti, inglise, vene

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

680-950 €

Teenuse senine rahastus

Erasmus+, Tallinna linn, kliendid (peamiselt omaosalus), kohalikud omavalitsused, sotsiaalministeerium (strateegiline partnerlus), sotsiaalkindlustusamet (ohvriabi), sponsorid

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

Erasmus+, Tallinna linn, kliendid (peamiselt omaosalus), kohalikud omavalitsused, sotsiaalministeerium (strateegiline partnerlus), sotsiaalkindlustusamet (ohvriabi), sponsorid

Edastusviis

grupipõhine, individuaalne, paaripõhine, perepõhine, ruumipõhine, veebipõhine