PREP-paarisuhtekoolitus “Paarisuhte rahulolu edendamise programm”

Turvalisi paarisuhteoskusi (sh paarisuhte romantilisi aspekte) käsitlev paarisuhtekoolitus paaridele. Sobib toetava sekkumisena perekriiside või vaimse tervise häirete korral. Kestus 16 – 19 h. Maksumus 250 €/ in, 500 €/paar. Teenusel osalemine omal algatusel ja/või spetsialisti soovitusel või suunamisel.

PREP-programmid on USA Denveri Ülikoolis välja töötatud, rohkem kui 40-aastastel uuringutel ja kognitiiv-käitumuslikul teraapial baseeruvad tõenduspõhised paari-ja peresuhte kvaliteeti tõstvad ning vaimse tervise häireid ennetavad või nende ravi toetavad programmid.
PREP programmid sobivad oma universaalsuses nii esmasest, teisesest, kui ka teatud olukordades kolmandasest ennetust pakkuvateks programmideks. Esmane ennetus kätkeb endas sekkumisi, mille eesmärk on ära hoida häireid, enne kui need ilmnevad. See tasand hõlmab universaalseid sekkumisi, mis on suunatud kogu rahvastikule. Näiteks laste käitumisprobleemide ennetamisel ja vähendamisel on üheks võimalikuks sihtgrupiks kõik lapsevanemad (sh ka need, kelle lastel ei esine käitumisprobleeme).
PREP on üks vähestest suhtehariduslikest programmidest, mille kohta läbi viidud erinevad uurimused kinnitavad, et programmi tulemusena väheneb abielulahutuste arv ja suureneb suhtestabiilsus, väheneb lähisuhtevägivald.
PREPi erinevate programmide kohta on erinevatel mandritel läbi viidud kõige rohkem teadusuuringuid kõige suurema arvu teadlaste poolt võrreldes kõigi teiste olemasolevate paarisuhtekoolituse programmidega.

Käsitletavad teemad:

 • Suhte turvalisuse alustalad – millele ehitada suhe
 • Armastuse keeled – kuidas sina tunned ennast armastatuna
 • Suhtlemise ohumärgid – kust läheb kommunikatsioon lappama
 • Hea suhtlemise alustalad
 • Varjatud teemad – kust saavad tülid tegelikult alguse
 • Kõneleja-kuulaja tehnika
 • Sõpruse ja lõbu vajalikkus ning hoidmine
 • Põhjendatud ja põhjendamata ootused
 • Stressiga toimetulek ja teineteise toetamine
 • Seksuaalsus ja sensuaalsus suhtes
 • Probleemide lahendamise tehnika
 • Andestamise võimalikkus ja vajalikkus
 • Pühendumine
Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

USA Denveri Ülikooli Abielu-uuringute Instituut. Howard Markman Ph.D. Ja Scott Stanley Ph.D. Autoriõigustega kaitstud.

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

Selle PREP-programmi esimene väljaanne töötati välja 1990. aastate alguses. Praegune PREP-i väljaanne säilitab kõik PREP-lähenemise põhiteemad, mis põhineb enam kui 30-aastasel suhete dünaamika uurimisel. (https://prepinc.com)

Mitmes riigis teenust osutatakse?

Rohkem kui 52 riigis

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

SA Väärtustades Elu

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

SA Väärtustades Elu

Kes turundab?

SA Väärtustades Elu

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

2009

Kui palju on teenuseosutajaid?

50 vastava väljaõppe läbinud koolitajat-programmijuhti

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

Üle 3000 inimese

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

862 inimest

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020

Programmi maht

Vähemalt 21 akadeemilist tundi/16 tundi (või 19 tundi sõltuvalt koolitajatest, koolituse pikkus ei muuda koolituse hinda, sh auditoorset tööd 9 akadeemilist tundi, praktilist tööd koolituskeskkonnas 6 akadeemilist tundi, omavahelised dialoogid/vestlused 6 akadeemilist tundi.

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Teaduspõhisuse tõendus

PREP-i strateegiad põhinevad paljudel abielu- ja peretervist käsitlevatel uuringutel. PREP-lähenemine põhineb enam kui 40-aastasel uurimistööl suhete tervise ja edukuse valdkonnas, kusjuures suur osa spetsiifilistest uuringutest on tehtud nii Denveri ülikoolis kui ka teistes ülikoolides,mida on rahastanud näiteks riiklikud tervishoiu ja laste ja perede heaolu institutsioonid. PREP töötab regulaarselt strateegiate ja materjalide viimistlemiseks, tuginedes käimasolevatele uuringutele, mida viivad läbi erinevad sotsiaalteadlased üle maailma. PREP-õppekavade variatsioonide või kohanduste tulemusuuringute loendi vaatamiseks klõpsake siin https://app.box.com/s/eerhvl6vh4cstn59bdt2 (https://prepinc.com/pages/our-research).

Kas teenus on tõenduspõhine?

Jah

Tõenduspõhisuse tõendus

PREP (Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programm) on rahvusvaheliselt tuntud tõenduspõhine ning üks enimuuritud ja pikema järelmõjuga programm, mis kuulub ainsa paarisuhteprogrammina ka NREPP-i (USA riiklik tõenduspõhiste programmide ja sekkumiste register) https://www.qic-ag.org/logs/prevention-and-relationship-enhancement-program-prep/; NREPP-SAMHSA: legacy.nreppadmin.net/ViewIntervention.aspx?id=326, PREP-paarisuhtekoolituse mõju-uuring 2015-2016 PREPinc. on kuldne standard tõenduspõhise suhteõpetuse õppekavade arendamisel ja levitamisel (https://prepinc.com).

Kas toimub teenuse arendus?

Jah

Teenuse arenduse selgitus

Teenuse arendus toimub USA Denveris Ülikoolis, kui ka teistes maades, kus on PREP-programmid saadaval. Juba adapteerimisprotsessi käigus toimub uuendusi, mis aitavad teha programmi sõnumeid hoomavatamaks ja psühholoogilises plaanis mõistetavamaks antud maa elanikele. Samuti kohandatakse programme teatud muutunud oludele ja võimalustele vastavaks. Eestis näiteks kohandati PREP-programmid veebi vahendusel edastatavateks, mis on olnud Covid 19 piirangute ajal ainsaks võimaluseks programmi sihtrühmani jõudmisel. Eestis pakutakse praegu PREP 7:0 versiooni, samuti on meie kasutusel Eestis Norras täiendatud PREP-paarisuhtekoolituse versioon. Oleme Eesti programmi juures võtnud arvesse neid mõlemaid. USA Denveri Ülikoolis on tänaseks valminud ka versioon 8:0, samuti on töötatud välja e-PREP. Mõlemaid on plaanis tuua ka Eestisse.

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Paarisuhte teemast huvitatud paarid, paarid, kes kasutavad kuuma situatiivse vägivalla käitumismustreid, pereterapeudid, paarisuhteterapeudid, nõustajad, psühhoterapeudid, perelepitajad, lastekaitse spetsialistid.

Sihtgrupp

kasupered, kooliõpilased ja elluastuvad noored, kes vajavad oskusi ja teadmisi turvaliste suhete ülesehitamisest, lähisuhtevägivalla ohvrid, vägivalda kasutanud inimesed jne, lahkuminevad pered, lapseootel pered, lapsi soovivad pered, lasterikkad pered, paarid, kes soovivad oma paarisuhet tugevdada, teismeliste lastega pered, traumakogemustega või traumeeritud peredes kasvanud või kasvavad lapsed või täiskasvanud, üksikisikud ja paarid, kes soovivad luua turvalisemaid peresuhteid, sh võrreldes nende eelmiste suhete või päritolu-perega, väikelastega pered

Programmide rakendamise mõju sihtgrupile

PREP on üks vähestest suhtehariduslikest programmidest, mille kohta läbi viidud erinevad uurimused kinnitavad, et programmi tulemusena väheneb abielulahutuste arv ja suureneb suhtestabiilsus, väheneb lähisuhtevägivald.

Programmi eeldatav mõju

Koolituse läbinu: loob tugeva vundamendi paarisuhtele, märkab suhtlemise ohumärke oma suhtes, käsitleb viha tervel moel, valdab probleemilahendamise tehnikat, praktiseerib kõneleja kuulaja tehnikat

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Jah

Viide Eestis läbiviidud mõju-uuringutele

SA Väärtustades Elu ja Tartu Ülikooli paarisuhtekoolituse PREP – Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programmi mõju-uuring 2015-2016. https://save.ee/uuringuprogrammid/

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Osalejatel palutakse täita enne ja pärast tagasiside küsimustik, hinnatakse muutust.

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Küsitakse programmi puudutavaid sisulisi küsimusi, haoiakuid, teadmisi, oskuseid programmis käsitletavate teemade osas, hinnatakse muutust. Võimalik on hinnata ka koolitajate materjalitundmist, turvalise ruumi loomise oskused, ajakasutust, võimalik on anda ka vabas vormis tagasisidet, kui osaleja peab seda oluliseks.

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

u 97%

Edasisoovitusindeks teenusele?

Läbi aastate on olnud 9-9,5 10 palli süsteemis, viimase kahe aasta jooksul ei ole me küsinud tagasisides edasisoovitust programmile, vaid koolitajatele, mis on hinnaguliselt 9,5

Teenusele suunajad ja soovitajad

Peamiselt pöördub sihtrühm koolitusele programmi läbinud inimeste edasisoovitusel. Aga teenusele on suunatud ka lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate, prokuröride, perearstide, õpetajate, terapeutide, ohvriabi töötajate poolt.

Väljaõppe maht?

Vajalik on eelnev programmi läbimine. Koolitajate väljaõpe sisaldab: 16 h koolitajate väljaõpet + 80 h iseseisvat tööd; 32 h praktika läbiviimist + 40 h iseseisvat tööd; 16 h supervisiooni. Kokku 184 h

Kes võivad programmi läbi viia?

PREP-koolitajate koolituse läbinud spetsialistid, kellel on eelnev koolituskogemus ja sobiv erialane taust ning kogemus, soovitavalt töös perede ja paaridega.

Koduleht

https://www.prep.ee

Facebook

https://www.facebook.com/groups/283648669620, https://www.facebook.com/profile.php?id=100058858584200, https://www.facebook.com/SA-Vrtustades-Elu-108955532466982/

Avalikud suuremad üritused viimase kahe aasta jooksul

Emadepäeva konverents 2021 „Ema, palun aita mind“ https://save.ee/emadepaeva-konverents-2021-ema-palun-aita-mind/, Emadepäeva veebikonverents 2020 "Viimane õnnelik suhe" https://save.ee/emadepaeva-veebikonverents-2020-viimane-onnelik-suhe/, Emadepäevale pühendatud konverents 2022 "Ema ja laps" https://save.ee, Isadepäeva konverents 2020 „Mis mõte on abielluda?“ https://save.ee/isadepaeva-konverents-2020-mis-mote-on-abielluda-3/, Isadepäeva konverents 2021 "Kuidas jääda abielus õnnelikuks?" https://save.ee/isadepaeva-konverents-kuidas-jaada-abielus-onnelikuks/, SA Väärtustades Elu (Hannes Hermaküla, Karmen Maikalu, Matti Orav) osalemine Vaime tervise messil 2021 ettekandega PREP – õnnelikumad suhted, õnnelikumad pered: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3TmP2WefD2F6UNGZOcLX5eyklzqCzpE9Un0VrlEgycNBS_82YXcAi9ogc&v=ws96m6CNCz4&feature=youtu.be, Võrdse vanemluse konverents "Lapsele vanemad" 19.11.2021 Kaia Kapsta-Forrester esines ettekandega: “Käitumismustrite muutmine võrdse(ma) vanemluse suunas”

Olulised meediakajastused

Olulised artiklid on leitavad siit: https://www.facebook.com/SA-Väärtustades-Elu-108955532466982, Valik temaatilisi artikleid (lisaks teistele SA Väärtustades Elu poolt kaetud teemadele: https://save.ee/kategooria/uudised/

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Jah

Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda?

Kuni 2022 oli olemas võimekus pakkuda keskmiselt 4 gruppi kuus. Hetkel prognoosime kuni 6 koolitusgruppi 2022 a. II PA. Sihtrühm ei ole veel harjunud ideega, et peavad ise kandma koolitusel osalemise eest rahaliselt täisvastutust. Ja paljudel ei ole see ka võimalik.

Teenuse osutamise keeled

eesti, inglise, vene

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

250 € (500€ paar)

Teenuse senine rahastus

EV Sotsiaalministeerium, Eesti Kirikute Nõukogu

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

2022 a. katkes suuremahuline teenuse riigipoolne rahastus. Rahastus jätkub vähesel määral Eesti Kirikute Nõukogu toel 2022. a.

Edastusviis

grupipõhine, paaripõhine, ruumipõhine, veebipõhine