RASEDUSKRIISI NÕUSTAMINE

Peredele suunatud kriisinõustamisteenus, mis hõlmab raseduse-, sünnituse- ja sünnitusjärgselt perioodi. Teenusel osalevad nii naised üksinda, kui koos pere- või kellegi teisega tema tugisüsteemist. Kestus 1 h, kordade arv vastavalt vajadusele, keskmiselt 2,5 nõustamiskorda / 1 juhtum. Tervishoiusüsteemis saatakirjaga (Tartu, Pärnu ja Viljandi haigas ilma saatekirjata) nõustamine kliendile tasuta. Tasulise teenuse maksumus 45 €/ nõustamiskord (alates 2022 II PA).

Teenus on välja arendatud Eestis. Raseduskriisi nõustaja töö eesmärk on kaitsta, toetada, taastada ja jõustada nõustatavate (perekonna, lähedaste ja fertiilses eas naiste ning meeste) emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu. Nõustamise eesmärk on võimaldada optimaalset ja toimivat psühholoogilist ja psühhofüsioloogilist arengut, toetades naiste, meeste ja perede toimetulekuvõimet raseduse planeerimise, lapseootuse ja sünnitusjärgsel perioodil (kuni 2 aastat peale sünnitust).
Nõustatakse nii üksikisikuid, paare kui gruppe.
Kuni viimaste aastateni on teenus toiminud üle-Eestilise ühtse süsteemina, kus teenust on korraldanud Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi projektide toel SA Väärtustades Elu. Seni on saatekirjata kaugnõustamisteenus toiminud nii iseseisvalt, kuid toetanud ka integreeritust tervishoiusüsteemiga.
Kuna Eesti Haigekassa raseduskriisi nõustamise projekt lõppeb 2023.a lõpus, siis käesoleva ja järgneva aasta otsitakse koostöökohti ja võimalusi, kuidas tagada raseduskriisi nõustamisteenuse kättesaadavus sihtrühmale.

 

 

Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

Algatus ja toetus RKN väljatöötamiseks tuli 2006. aastal Rahvastikuministri büroolt. Teenuse kontseptsiooni töötas välja SA Väärtustades Elu poolt selleks ellukutsutud töörühm 2005-2006

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

2006, Eesti Haigekassa toetusel alates 2007

Mitmes riigis teenust osutatakse?

Raseduskriisinõustamine on maailmas unikaalne, Eesti oma spetsialistide poolt välja töötatutud tugteenus Eesti peredele, mis pakub psühholoogilist tuge kõikide lapseootuse ja sünnitusjärgse perioodi k

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

SA Väärtustades Elu

Koordineeriv organisatsioon

SA Väärtustades Elu

Kes turundab?

SA Väärtustades Elu

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

2006

Kui palju on teenuseosutajaid?

16 Raseduskriisi nõustajat pakuvad teenust SA Väärtustades Elu poolt koordineeritud raseduskriisi nõustamisteenuseid toetavates projektides Meile teadaolevalt – 6 raseduskriisi nõustaja täienduskoolit

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

2021.a lõpu seisuga on teenust saanud SA Väärtustades Elu poolt juhitud projektides (nii saatekirjaga kui saatekirjata) rohkem kui 30 000 (30021) sihtrühma esindajat kokku ligi 54 000 (53961) korral

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

3952 sihtrühma esindajat kokku 7633 korral SA Väärtustades Elu poolt juhitud projektides (nii saatekirjaga kui saatekirjata)

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020, Vaimse tervise roheline raamat

Programmi maht

Teenuse maht sõltub kliendi vajadusest, keskmiselt 1,8 nõustamiskorda ühe sihtrühma esindaja kohta

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Teaduspõhisuse tõendus

a) Raseduskriisi nõustamisteenuse osutamise eelduseks on põhjaliku raseduskriisi nõustamise täienduskoolituse läbimine. Hetkel kehtiv raseduskriisi nõustamise õppekava on mahuga 90EAP ning täienduskoo

Kas teenus on tõenduspõhine?

Ei ole uuritud Eestis. Teenusesse on intergreeritud maailmas tunnustatud teadus- ja tõenduspõhised sekkumised.

Kas toimub teenuse arendus?

Jah

Teenuse arenduse selgitus

Raseduskriisi nõustamisteenust on osutatud EHK projektipõhise teenusena alates 2007.aastast ja seda on pidevalt täiendatud. 2013.a teenusele saamise eelduseks tervishoiutöötaja suunamiskirja nõue; 201

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Naised, mehed, pered raseduse planeerimise perioodil, raseduse ajal ja sünnituse järgselt pöördumisel kuni 2 aasta jooksul

Sihtgrupp

kasupered, lapseootel pered, lapsi soovivad pered, lasterikkad pered, väikelastega pered

Programmi eeldatav mõju

Parem psühholoogiline toimetulek kõikide lapseootuse ja sünnitusjärgse perioodi kriisi- ja traumasituatsioonide korral

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Ei

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Teenuse kasutajad saavad anda tagasisidet teenusele www.rasedus.ee lehel oleva tagasiside vormi kaudu

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Küsitakse teenuse kasutamise kogemuse ja rahulolu kohta

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

Ei rakendu, maht sõltub kliendi vajadustest

Teenusele suunajad ja soovitajad

Teenusele suunavad eelkõige tervishoiuspetsilistid (nt ämmaemandad, naistearsrid, perarstid, lastearstid), kuid ka lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad. Sageli otsivad ja soovivad võimalust teenusele

Väljaõppe maht?

Hetkel kehtiv raseduskriisi nõustamise täienduskoolituse õppekava on mahuga 90EAP (2340 tundi). Õpe kestab 2,5 aastat. Täienduskoolituse info: https://save.ee/raseduskriisi-noustaja-taiendkoolitus/ Õp

Kes võivad programmi läbi viia?

Raseduskriisi nõustamisteenuse osutaja peab olema läbinud raseduskriisi nõustajate täienduskoolituse. Raseduskriisi nõustaja kompetentsi tõendamise ja taastõendamise aluseks on raseduskriisi nõustaja

Koduleht

https://www.rasedus.ee

Olulised meediakajastused

Nõustajate poolt on kirjutatud või tulnud pikem kommentaar igal aastal umbes 2-3 raseduskriisi teemalisele artiklile avalikes meediaväljaannetes, mis on suunatud sihtrühmale

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Väljakoolitatud nõustajate maht võiks hetkel katta teenuse vajaduse kõikides maakondades. Kuna igas maakonnas hetkel kohapeal raseduskriisi nõustajat ei ole, kuid on valmisolek regulaarselt sõita koha

Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda?

SAATEKIRJAGA Piirkonniti on teenuse kättesaadavus erinev, üldjuhulon seni olnud projekti raames saatekirjaga teenusele saadud kuni 2 nädala jooksul (sh saatekirjaga kaugnõustamisteenusele). Kriisivälj, SAATEKIRJATA Esmast saatekirjata kaugnõustamist on võimalik saada üldiselt päevadega; tasuta raseduskriisi nõustamistelefoni 8002008 kaudu koheselt. Kuni 30.06.2022 on olnud võimlik saada teenusele ka

Teenuse osutamise keeled

eesti, inglise, vene

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

Seni ei ole rakendunud. Maht sõltub kliendi vajadustest, kuid ka sihtrühma ja projekti piirangutest, mille raames teenust on osutatud

Teenuse senine rahastus

SAATEKIRJAGA tasuta raseduskriisi nõustamine (sh al 2019.a saatekirjaga raseduskriisi kaugnõustamine) Eesti Haigekassa projekt "Raseduskriisi nõustamine" projektide raames alates 2007.aastast. EHK pro, SAATEKIRJATA omaosalusega kontaktnõustamine väljaspool tervishoiuasutusi. PIlootprojekt november 2021-aprill 2022. Rahastaja Sotsiaalministeerium., SAATEKIRJATA tasuta raseduskriisi KAUGnõustamine (sh telefoninõustamine ja tasuta raseduskriisi nõustamistelefon 8002008; t-nõustamine ja tasuta e-nõustamine www.rasedus.ee kaudu; videonõustamine zoom

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

SAATEKIRJAGA raseduskriisi nõustamine kuni 2023.a lõpuni Eesti Haigekassa Projekt "Raseduskriisi nõustamine", SAATEKIRJATA raseduskriisi kaugnõustamine kuni 2022.a lõpuni Sotsiaalministeeriumi projekt; 2022.a katkeb riigipoolne rahastus

Edastusviis

grupipõhine, individuaalne, paaripõhine, perepõhine, ruumipõhine, veebipõhine