PERELEPITUS

Lahkuminekujärgseid lapsehooldusküsimusi käsitlev vanemlusnõustamine (kohtuvälise võimalusena lapse huvidest lähtuvate parimate lahenduste leidmise eesmärgil). Teenusel osalevad vaidlusaluse lapse või laste mõlemad vanemad (erandkorras kaasatakse last). 1 seansi kestus 1,5 tundi, seansside arv sõltub pere vajadustest (5-6 seanssi). Maksumus 500-700 €/ paar. Suunamine ei ole vajalik. Vajadusel suunamine kohtu poolt.

Teenus on ülemaailmselt kasutatav lahkuläinud/lahku minevatele paaridele, et aidata neid jõuda lahutuskriisis kokkelepetele nende lapsi edaspidise elu korralduses. Perelepituse eesmärk on vanemliku koostöö soodustamine peale lahkuminekut ja toimivate kokkulepete sõlmimine ühiste laste elukorralduslikes küsimustes. Teenus on autonoomne, kuid hõlmab nii psühho-sotsiaalset lähenemist kui perevaidlus- ja lapse õiguse küsimusi puudutavaid õigusalaseid teadmisi.

Kategooria:
Lisa võrdlusse
Teenuse/programmi väljatöötaja

Eestis MTÜ Eesti Lepitajate Ühing. Teenus on ülemaailmselt tunnustatud, algusaastateks 1970ndad, enamus riikides teenus kohandunud ametlikuks teenuse liigiks 1980ndatel. Euroopas oli esimeste seas Suu

Mis aastast alates teenust/programmi pakutakse?

1970-1980

Mitmes riigis teenust osutatakse?

Kõigis arenenud riikides üle maailma

Kas on olemas keskne koordineeriv organisatsioon Eestis?

Jah

Koordineeriv organisatsioon

MTÜ Eesti Lepitajate Ühing

Kes väljastab tunnistuse või annab kutse?

MTÜ Eesti Lepitajate Ühing

Kes turundab?

MTÜ Eesti Lepitajate Ühing

Mis aastast alates on teenust Eestis pakutud?

1997

Kui palju on teenuseosutajaid?

Perelepitaja väljaõppe läbinuid 134, teenuse pakkujaid täna üle 50

Teenust saanud sihtrühma arv kogumahus Eestis

Kuna teenust pakutakse alates aastast 1997, siis esimesel 10 aastal sai teenust 250-400 abivajajat aastas (keskmiselt 3500 peret) üle Eesti, järgmised 13 aastat umbes 600-900 abivajajat aastas Eestis

Teenust saanud sihtrühma arv viimase 2 aasta peale kokku?

Umbes 1000 peret

Vastavus riiklike arengukavadega?

Heaolu arengukava 2016–2023, Laste ja perede arengukava 2012-2020, Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamat, Rahvastiku Tervise Arengukava 2009-2020, Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020

Programmi maht

Seansside arv vastavalt pere vajadustele – keskmiselt 5-6 seanssi, 1 seanss 1,5 tundi

Kas teenus on teaduspõhine?

Jah

Teaduspõhisuse tõendus

Perelepitus on vaidluste kohtuvälise lahendamise või lepituse leidmise üka alaliike. See moodustab ülemaailmselt pakutavate lepitusteenuste ühe tugisamba. Perelepitust on erinevates kultuurides üle ma

Kas teenus on tõenduspõhine?

Jah

Tõenduspõhisuse tõendus

Teenus on suhteliselt uus. Paljudes riikides on perelepituse väljaõpe ülikoolide programmis, kus uuritakse erinevaid temaatikaid teenusega seoses: teenuse efektiivsust, mõjusid, laste kaasamise vajali

Kas toimub teenuse arendus?

Jah, järjepidevalt

Teenuse arenduse selgitus

Programmi loojate poolt toimub pidev teenuse arendus vastavalt euronõuetele ja eesti inimeste vajadustele. Eesti Lepitajate Ühing töötas välja riikliku pereleitusteenuse pakkumise süsteemi juba 2009.a

Sihtgrupp - kellele teenus on otseselt suunatud?

Lahku läinud/lahku minevad vanemad (vajadusel ja laste valmisolekul kaasatakse lapsi)

Sihtgrupp

lahkuläinud pered, lahkuminevad pered, lapseootel pered, lasterikkad pered, teismeliste lastega pered, traumakogemustega või traumeeritud peredes kasvanud või kasvavad lapsed või täiskasvanud, üksikisikud ja paarid, kes soovivad luua turvalisemaid peresuhteid, sh võrreldes nende eelmiste suhete või päritolu-perega, väikelastega pered

Programmide rakendamise mõju sihtgrupile

Perelepitus on eriala, mida õpitakse (osades riikides kuulub väljaõpe ülikoolide programmi) ja mille tulemusena väljastatakse diplom/sertfikaat või kutsetunnistus. Sellel erialal on omad standardid, k

Programmi eeldatav mõju

Väheneb lahkuläinud või lahku minevate vanemate omavaheline vaen ja konfliktsus. Protsess on keskendunud vanemlike koostöösuhte loomisele, et lastel säiliksid vanemad ka peale nende lahkuminekut ning

Eestis läbiviidud mõju-uuringud

Jah

Viide Eestis läbiviidud mõju-uuringutele

Anneli Liivamägi 2008 Perelepitus kui autonoomne sekkumine lahutuste valdkonnas., Anneli Liivamägi-Hitrov 2012 Vanemate lahkuminekute mõjust teaismeeas laste emotsionaalsele seisundile ja kohanemisele., Anu Bachman 2010, Kaarel Rundu

Osalejate tagasiside - kuidas küsitakse ja kogutakse?

Suuliselt, vahest e-posti teel, võimalus tagasisidestada ühingu kodulehel või üldmeilil

Osalejate tagasiside - mida hinnatakse?

Vabas vormis ja võimalus ühingu kodulehel või kaebuse korral ühingu üldmeilil

Teenust/programmi täies mahus läbinute suhtarv

Perelepituskoolituse läbinute suhtarv umbes 90%, teenuse saajate kohta täpne tagasiside puudub, kuna teenus on osapooltele vabatahtlik ja järelevalvesüsteemi loomine sellele ei ole kliendi huvides. Ko

Teenusele suunajad ja soovitajad

Kohtud, lastekaitsetöötajad, advokaadid, pereterapeudid, iseseisvad pöördujad

Väljaõppe maht?

160 ak/tundi auditoorset tööd, millele järgneb iseseisev töö materjalide põhjal, superviseeritud praktika õppesuperviisori juhendamisel ja 2-päevane eksam. Võimalus taotleda perelepitaja kutset, mis e

Kes võivad programmi läbi viia?

MTÜ Eesti Lepitajate Ühingu kui Kutse Andja poolt aktsepteeritud perelepitusalased professionaalid nii Eestist kui väljastpoolt.

Koduleht

https://www.lepitus.ee

Facebook

https://www.facebook.com/lepitus.ee/

Avalikud suuremad üritused viimase kahe aasta jooksul

2020 Arthur Trosseni laiendatud perelepitusalane veebikoolitus, 2020 Eesti Lepitajate Ühingu rahvusvaheline konverents "Laps ei ole asi"., 2021 Eesti Lepitajate Ühing/SKA ühiskonverents "Perelepitus eile-täna-homme", 2021 MTÜ Lapsele Vanemad konverents "Lapse õigus võrdsele vanemlusele" Helen Hääle ettekanne, 2022 MTÜ Lapsele vanemad ja Eesti Lepitajate Ühingu ühiskonverents

Olulised meediakajastused

2020 Delfi: Helen Hääle artikkel "Laps ei ole asi", 2020 ERR: Helen Hääl "Suhteprobleemid pole pere siseasi, vaid terve ühiskonna mure", 2020 Pealinna leht: Anneli Liivamägi-Hitrov artikkel "Perelepitus – teenus lahkuminevatele paaridele", 2020 Postimees: Helen Hääle artikkel "Miks perelepitus ei sobi pikaajalise vägivalla ohvrile", 2021-2022 SKA tellimusel: Anneli Liivamägi-Hitrov (üks autoritest) käsiraamat-õppematerjal perelepitusspetsialistidele "Lapse kaasamine", 2022 Eesti Päevaleht: Helen Hääle artikkel "Mis on pildil valesti"

Kas on võimekust pakkuda teenust kõikides maakondades?

Jah

Kui kiiresti on keskmiselt võimalik teenusega ühineda?

Koheselt (Eesti Lepitajate Ühingul on piisav arv kvalifitseeritud perelepitusspetsialiste üle Eesti)

Teenuse osutamise keeled

eesti, inglise, vene

Ühe inimese täies mahus maksumus programmi läbimisel

500-700 € paar (oleneb seansside arvust)

Teenuse senine rahastus

abi vajavad eraisikud, KOV-id (kes maksavad oma piirkonna abi vajava pere teenuse eest), Tallinna Linnavalitsus (Talline Perekeskus), projektirahasutused (Hasartmängumaksud, KÜSK)

Teenuse senine rahastus, teenuse rahastus aastast 2022

eraisikud, KOV-id, Tallinna Linnavalitsus (Tallinna Perekeskus)

Edastusviis

individuaalne, paaripõhine, ruumipõhine, veebipõhine